LINKS

Santa Sede: https://www.vatican.va

 

Dicastero per il Servizio e lo Sviluppo Umano Integrale

https://www.humandevelopment.va

 


Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan (Italia):

https://www.vanthuanobservatory.org

 

Mater Unitatis (Messico): materunitatis.org

 

Diocesi di Faenza (Italia):

https://www.diocesifaenza.it/site/van-thuan-libero-tra-le-sbarre-video-integrale-dellevento-del-15-ottobre/

 

Club Francis Xavier Nguyễn Văn Thuân:

https://nhathothaiha.net/C/cha-nguyen-van-thuan/

 

Cardinal Francis Xavier Nguyên Van Thuân Foundation

http://www.card-fxthuan.org/

 

Nhà Thờ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế (Tgp Hà Nội), với Chuyên Mc Cha Nguyn Văn Thun tại địa chỉ:
https://nhathothaiha.net/C/cha-nguyen-van-thuan/

 

Website: https://nhathothaiha.net/

 

Facebook Câu Lc B Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Thun tại địa chỉ: https://www.facebook.com/duchongythuan/

 

Giáo Phn Nha Trang, với chuyên mc Gia Đình Phanxicô Xaviê Nha Trang tại địa chỉ:
https://giaophannhatrang.org/vi/news/gd-phanxico-xavie-nha-trang/

 

Website: https://giaophannhatrang.org/vi/

 

Gia Đình Cựu Chủng Sinh Huế, với chuyên mc LINH ĐO tại địa chỉ: http://cuucshuehn.net/Linh-dao/

Copyright © Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 2024. All Rights Reserved.